Three tips for women to take charge of their financial future

Kim Kiyosaki reveals the three key tips for women to take control of the financial future.